Contractul individual de munca pe termen determinat

Privind contactul individual de muncă pe termen determinat

Contractul individual de muncă poate fi încheiat şi pe o durată determinată, ce nu depăşeşte 5 ani, conform art.54 alin.(2) al Codului Muncii, numai în vederea executării unor lucrări cu caracter temporar.

Acesta se încheie în următoarele cazuri:
a) pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului al cărui contract individual de muncă este suspendat (cu excepţia cazurilor de aflare a acestuia în grevă) sau pentru perioada în care el se află în unul din concediile prevăzute de legislație;
b) pentru perioada îndeplinirii unor lucrări temporar cu o durată de pînă la 2 luni, precum şi în cazul unor lucrări sezoniere care, în virtutea condiţiilor climaterice, se pot desfăşura numai într-o perioadă anumită a anului;
c) cu persoanele detaşate la lucru peste hotarele Republicii Moldova;
d) pentru perioada stagierii şi instruirii profesionale a salariatului la o altă unitate;
e) cu persoane care îşi fac studiile la instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi;
f) cu persoanele pensionate, conform legislaţiei în vigoare, pentru limită de vîrstă ori vechime în muncă (sau care au obţinut dreptul la pensie pentru limită de vîrstă ori vechime în muncă) şi nu sînt încadrate în cîmpul muncii – pe o perioadă de pînă la 2 ani, care, la expirare, poate fi prelungită de părţi în condiţiile legislației;
g) cu colaboratorii ştiinţifici din instituţiile de cercetare-dezvoltare, cu cadrele didactice şi rectorii instituţiilor de învăţămînt superior, precum şi cu conducătorii instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, special complementar, artistic, sportiv, secundar profesional, mediu de specialitate, în baza rezultatelor concursului desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
h) la alegerea, pe o perioadă determinată a salariaţilor, în funcţii elective în autorităţile publice centrale şi locale, precum şi în organele sindicale, patronale, ale altor organizaţii necomerciale şi ale societăţilor comerciale;
i) cu conducătorii unităţilor, adjuncţii lor şi contabilii-şefi ai unităţilor;
j) pentru perioada îndeplinirii de către şomeri a lucrărilor publice remunerate, în modul stabilit de Guvern;
k) pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări;
l) cu lucrătorii de creaţie din artă şi cultură;
m) cu salariaţii asociaţiilor religioase; precum şi
n) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

Procedura de angajare pe o durată determinată este aceiași ca și cea pe o durată nedeterminată, cu unele excepții, și anume:

- Salariaţii angajaţi în baza contractului individual de muncă pe durată determinată pot fi supuşi unei perioade de probă care nu va depăşi:
a) 15 zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
b) 30 de zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.
Se interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă cu: persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă cu o durată de pînă la 3 luni;
- Cazurile încetării contractului individual de muncă pe durată determinată în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor pot fi:
a) expirare a termenului contractului individual de muncă pe durată determinată – de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazului cînd raporturile de muncă continuă de fapt şi nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lor;
b) finalizare a lucrării prevăzute de contractul individual de muncă încheiat pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări;
c) încheierea sezonului, în cazul contractului individual de muncă pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere;

Încetarea contractului individual de muncă pe durată determinate are loc în următoarele cazuri:
- în caz de încetare a contractului individual de muncă pe durată determinată în legătură cu expirarea termenului său, salariatul trebuie să fie înştiinţat în scris de către angajator despre acest fapt cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte.
- contractul individual de muncă pe durată determinată încheiat pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului al cărui contract individual de muncă este suspendat sau care se află în concediul respectiv, încetează în ziua reîntoarcerii acestui  salariat la lucru.
- dacă, la expirarea termenului contractului individual de muncă pe durată determinată, nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lui şi raporturile de muncă continuă de fapt, contractul se consideră prelungit pe durată nedeterminată.
- Contractul individual de muncă pe durată determinată poate înceta înainte de termen în cazurile prevăzute mai sus şi în cazul concedierii, precum şi, prin acordul scris al părţilor.

2015-11-18