Doina Ioana Străisteanu

Doina Ioana oferă consultanță juridică și reprezentare în fața autorităților și instanțelor naționale din Moldova precum și în procedura din fața Curții Europene pentru Drepturile Omului, în procedurile speciale al Comitetelor ONU și Conciliul Europei. Continuă să apere interesele victimelor violărilor de drepturile omului, în special persoanelor care reclamă violarea drepturilor civile și politice (deces, reținere ilegală, maltratare, proces echitabil, discriminarea și altele). Are o vastă experiență în reprezentarea reclamanților și pledoarie orală în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului pe probleme de securitate și supremația legii, precum și în domeniul protecției drepturilor omului pentru femei. Printre cele mai proeminente cauze din jurisprudența Curții care au beneficiat de aportul ei sunt cauzele Bazorkina v Rusia, hotărîrea din 8 decembrie 2005 și Imakaeva v Russia hotărîrea din 2007, privind dispariția și reținerea ilegală în contextul conflictului armat rus-cecen din 1998-2008; cauza Corsacov v. Moldova hotărîrea din 6 aprilie 2006 privind recunoașterea procedurii de falakka ca fiind tortură, cauza Dunaev v. Rusia în prezent în așteptarea hotărîrii privind protecția drepturilor civile dupa conflictul rus-cecen ; Gutu v. Moldova hotărîrea din 13 iunie 2007 privind utilizarea procedurilor administrative pentru a ocoli procedura penală; cazuza școlilor Moldovenești din Transnistria, pendintă pana in prezent, Catan si 27 altii v. Moldova si Rusia, privind interzicerea discriminării, relelor tratamente și asigurarea accesului la educație; cauza Colibaba v Moldova, hotărîrea din 2007 cu privire la încălcarea dreptului la plîngere individuală in fața Curții; cauza D. si N. v. Moldova, pendintă în prezent privind obligațiile pozitive de a asigura martorului protecție în cazurile sensibile; cauza I.G. v Moldova in prezent pendintă, referitor la discriminarea în baza de gen a victimelor de viol, eșecul sistemului judecătoresc în a proteja femeile de violență sexuală prin obligația de a aduce dovezi privind opunerea de rezistență; cauza Nikiforova v Rusia, in prezent pendintă, privind obligația pozitivă a statului de a proteja femeile împotriva hărțuirii sexuale la locul de muncă; cauza Sabanchiyeva si altii v Rusia, în prezent pendintă, privind vilolarea interdicției de discriminare în baza convingerilor religioase și interferența ilegală în dreptul reclamanților la viața privată și de familie prin refuzul de a întoarce cadavrele combatanților ceceni familiilor lor pentru înmormintare; cauza Maskhadova si altii v Rusia, în prezent pendintă, privind privarea ilegala de viață, ancheta ineficientă a circumstanțelor în care a fost posibil decesul ca rezultat al operațiunilor speciale, neîntoarcerea cadavrului familiei pentru înmormîntare, discriminare în baza convingerilor religioase a reclamanților; cauza A.B.C. v Irlanda, in prezent pendintă, privind refuzul de a oferi acces la serviciile medicale pentru avort femeilor aflate sub risc pentru viața și sănătatea lor; in cauza Shioshvili v Rusia si Georgia, in prezent pendintă, privind tratament inuman față de o femeie însărcinata și a ei 4 copii minori in timpul deportării în masa a cetățenilor Georgiei din Rusia în toamna anului 2006; cauza Gegidze v Georgia, comunicarea pendintă în fața Comitetului ONU CEDAW privind obligațiile pozitive  a statului de a proteja femeile de violență domestică din partea partenerului și recunoașterea violenței in familie ca fiind tortura; cauza Amirov si Amirova v Rusia, depusă la Comitetului ONU pentru Drepturile Omului care la 22 aprilie 2009 a constatat violarea dreptului la viață a reclamantei însărcinate și anchetă ineficientă privind cauza de deces; cauza Beauty Solomon v Spania, în prezent pendintă, privind discriminarea multiplă; cauza Opuz v Turcia, hotărîrea din 9 iunie 2009 în care statului i s-au clarificat obligațiile pozitive în a proteja femeile de violență în familie care  la rîndul său constituie o formă de discriminare; cauza Rantsev v Cipru si Rusia, hotărîrea din 7 ianuarie 2010 prin care se recunoaște traficul de ființe umane violarea dreptului de a nu fi supus sclaviei conform dreptului internațional și ca fiind componenta Articolului 4 din Convenția Europeană de drepturile Omului, clarifică obligațiile pozitive de a preveni traficul de femei pentru exploatare sexuală; cauza Baysakov v Ucraina în prezent pendintă, privind interdicția de extrădare a persoanei cînd sînt bănuieli rezonabile că persoana nu va avea acces la proces echitabil în țara de origine unde urmează a fi întoarsă; cauzele Ernest Vardanean, Ilie Cazac, Iurie Matcenco, Boris Moser prezentate în fața Curții prin cereri individuale împotriva Moldovei si Rusiei pentru privarea lor ilegală de libertate de către regimul separatist din Transnistria.

Premiată la 10 decembrie 2011 de ONU cu Diplomă pentru acțiuni de litigare strategică în domeniul drepturilor omului.

Ombudsman Instituțional pentru Spitalele de Psihistrie în Moldova, din 27 Martie 2012, prin ordinul Ministerului Sănătății R. Moldova

Avocată și Expertă în Drepturile Omului, Chișinău, Moldova

Colaborează cu organizațiile de drepturile omului din Republica Moldova, Ukraina, Rusia și Georgia în domeniul litigării strategice în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Oferă consultație și reprezentare juridică persoanelor în căutare de protecție împotriva discriminării în bază de gen, orientare sexuală, rasă și disabilitate. In acest sens a stabilit parteneriate cu Coaliția Nediscriminare, Centrul de Informații GenderDoc-M, La Strada și Centrul Național al Romilor.

Avocată, Programa Europe, Interights, Londra, Marea Britanie (3 Ianuarie 2007 – 16 Octombrie 2009)

Oferirea de consultanță și asistență juridică avocaților, juriștilorșsi ONG-urilor din Europa Centrală și de Sud-Est, din țările fostei Uniuni Sovietice pe subiecte ce țin de standardele dreptului internațional și comunitar în apărarea drepturilor femeii și supremația legii. A asistat reclamanții și reprezentanții lor în fața instanțelor regionale în cauze de semnificație strategică pentru regiunea Europei și înafara ei. A pregătit și a depus amicus curiae în fața instanțelor internaționale și regionale de drepturile omului în susținerea plîngerilor pendinte. A planificat și implementat traininguri și seminare pentru dezvoltarea și consolidarea capacității de litigare și apărare a drepturilor omului pentru juriști și avocați (printre care pe tematici cum sînt Litigarea Cauzelor de Trafic a Ființelor Umane în fața Curții Europene; Detenția Arbitrară și Rele Tratamente, Obligațiile Pozitive a Statului în prevenirea violării drepturilor omului de către persoane private, Litigarea Strategică a cauzelor de Violență Domestică, Violență Sexuală, Hărțuire Sexuală; Asigurările Diplomatice și Principiul Nereturnării persoanei). A oferit expertiză la trainiguri interne și externe pe subiecte de drept internațional și comunitar pentru publicații de drept și pentru diferite audiențe specializate.

De asemenea a activat ca reprezentantul Sindicatului pentru angajații Interights. A consultat angajații pe întrebări ce țin de termenii de angajare (perioada de notificare, termenii de reziliere, salariu, beneficii, concediu ș.a.), a participat la negocieri cu managmentul organizației pe subiecte ce afectau la direct angajații (criteriile de promovare, schimbarea fișei de post, adaos la salariu pentru angajații internaționali ș.a.) și a luat parte la ședințele Comitetului pentru Angajați pentru a vocifera poziția anagajaților pe subiecte ce-i afectează la direct.

Director Juridic, ONG Olandez “Stichting Russian Justice Initiative”, Moscova, Rusia (4 Aprilie 2005 – 29 Decembrie 2006)

A dezvoltat strategii de litigare pentru cauzele depuse în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului ce reiesă din ambele conflicte armate Rusia-Cecenia (care include deplasări periodice în Caucazul de Nord pentru întîlnirea și intervievarea reclamanților, adunarea de probe, obținerea mărturiilor, depunerea demersurilor către autorități, înaintarea acțiunilor în judecătoriile locale ș.a.).  A coordonat un aflux de aproximativ 120 de dosare pendinte în fașa Curții Europene și în fața autorităților locale, în care se reclamau grave violări de drepturile omului în regiunea Cecenă. A scris și a revizuit fiecare plîngere, supliment, răspuns la Observațiile Guvernului, pregătirea reclamațiilor pentru repararea prejudiciului moral și material în baza Art.41 din Convenție și altă corespondență oficială cu Curtea; a organizat și revizuit munca a 5 avocați și 3 asistenți juridici contribuind la creșterea lor profesională;

Directorul Programului de Advocacy și Monitorizare a Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki din Moldova, Chișinau, Republica Moldova (1Octombrie 2001 – 31 Decembrie 2004)

Responsabilă pentru fundraising și dezvoltarea programului în toate cele 8 domenii de prioritate: drepturile copiilor cu disabilități; drepturile minorităților; drepturile persoanelor refugiate și solicitanți de azil; prevenirea torturii; respectarea drepturilor omului in regiunea Transnistriană; libertatea de experimare și libertatea presei; monitorizarea alegerilor; protecția drepturilor sociale, economice și cultural; A oferit asistență și îndrumare juriștilor Programului privind selecția și prioritizarea cauzelor, reprezentare în fața instanțelor naționale și a Curții Europene pentru Drepturile Omului; Reprezentarea Programului și a organizației la întîlniri și forumuri internaționale; Dezvoltarea parteneriatelor cu ONG-uri naționale, mass media, organizații și experți internaționali (ex. Experții Consiliului Europei în prevenirea torturii și relelor tratamente, Amnesty International, Comitetele ONU cum sînt UN CAT, UN CEDAW, Înaltul Comisar al ONU pe Drepturile Omului, ABA CEELI in Moldova, SIDA (or ASDI)  ș.a.); A scris rapoarte anuale pe situația drepturilor omului în Republica Moldova, Rapoarte alternative către Comitetele ONU privind onorarea obligațiilor de către Guvernul Republicii Moldova, pe prevenirea torturii (2003), pe drepturile economice, sociale și cultural (in 2003) și pe drepturile civile și politice (2002).

Jurist, Comitetul Helsinki Moldova, Chișinau, Moldova (11 Decembrie 2000 – 31 Septembrie 2001)

Oferirea de asistență juridică victimelor violării drepturilor omului, reprezentarea în fața instanțelor de judecată, monitorizarea extensivă a cauzelor de violare a drepturilor omului în misiuni tematice și ședințe judiciare.

Grefieră, Judecătoria sect. Buiucani, Chișinău, Moldova (Mai – Septembrie 2000)

Educație:

Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova,

Masterat în managementul organizațiilor non-profit și advocacy (planificare strategică, managementulo resurselor umane, planificarea proiectelor, fundraising, dezvoltarea Planurilor de Acțiuni ș.a.), 1 Octombrie 2002 – 31 Iunie 2003

Universitatea Academia Abo, Finlanda

Diploma Institutului pentru Drepturile Omului în Finlanda ca urmare a absolvirii cu success a cursului ”Protecția Internațională a Drepturiloe Omului”, 25 Februarie – 8 Martie 2002

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specializarea drept internațional

Licențiată în Drept cu speciliazarea în drept internațional, 1 Septembrie 1996 – 31 Iunie 2001

Calificările Profesionale:

Între 2005 și 2006 Membru al grupului ad-hoc privind implementarea hotărîrilor Curții Europene emise în privinaț Federației Ruse pe cazuele cecene. Acest grup era format din activiști și juriști proeminenți în protecția drepturilor omului care activează în Federația Rusă și reprezintă persoane în fața Curții Europene.  Sarcina de bază a acestui grup a fost să proiecteze o metodologie simplă și rezonabilă pentru implementarea fiecărei hotărîri emise în privința Federației Ruse în contextual evenimentelor izvorîte din conflictele armate Ceceno-Ruse. Proiectul a fost prezentat dl Lukin, Împuternicitul pentru Implementarea Hotărîrilor Curții Europene (Уполномоченый по вопросам имплементации решений ЕСПЧ).

Din August 2002 pînă în Prezent activează în calitate de Formator în Drepturile Omului, ține lecții la seminare și training-uri pe subiecte de drepturile omului și drept internațional, în special pe egalitatea de gender și supremația legii, pe procedura de litigare în fața Curții Europene și a Comitetelor ONU. Printre multele, a organizat și livrat traininguri pentru avocații Caucazului de Nord și Sud  pe subiecte ce țin de garanțiile procesuale și process echitabil  în litigarea cauzelor de traffic a ființelor umane folosind mecanismul Convenției Europene (Tbilisi Iulie și August 2009); seminar privind litigarea cauzelor de Violență față de Femei (Iulie 2009 Londra, Octombrie 2008 Livov, Mai 2008 Londra, Noiembrie 2006 Nazrani); seminare privind litigarea cauzelor de detenție arbitrară și  rele tratamente, obligațiile positive a statului pentru violarea drepturilor omului de personae private (Mai 2007 Londra, Decembrie 2008 Chișinau, Octombrie 2005 Moscova, Septembrie și Noiembrie 2004 Chișinau);  lecții publice pentru avocații din Balcani (Albania, Macedonia, Bosnia și Herzegovina, Serbia) pe subiecte relevante Articolelor 2 și 3al Curții Europene cu referință la propria experiență în litigarea cauzelor de dispariție, execuție și tortură (Mai 2006 Belgrad, Octombrie 2005 Chișinau, Mai 2007 Chișinau, Decembrie 2008 Chișinau);

Recent a finisat dezvoltarea și implementarea a 12-ce traininguri pentru UNDP Ukraina în prevenirea efectivă a violenței domestice. Asistă ONG-ul IDOM în calitate de formator pentru livrarea trainingurilor în prevenirea discriminării pentru persoanele infectate cu HIV și repararea prejudiciului moral.

Limbi:

Limba Înțelegere Vorbire Citire Scriere
Româna (Limba maternă) Fluent Fluent Fluent Fluent
Rusa Fluent Fluent Fluent Fluent
Engleza Fluent Fluent Fluent Fluent
Franceza Bună Bună Bună Bună

2010-06-01